1. Dades identificatives.

En compliment amb el deure d’informaci ó recollit en l’art í cul 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, tot seguit es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular del domini web és Beatriz Perejoan Barba amb NIF 47658692R i amb adreça a aquests efectes en el carrer Buenos Aires 44, 1-1 08036 Barcelona, d’ara endavant LA CLÍNICA.

 

2. acceptació de l’Usuari.

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web www.clinicadentalperejoan.com (en endavant el “Web”) que LA CLÍNICA posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del web. L’accés i navegació d’un usuari per el web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal. La CLÍNICA pot oferir a través de la pà gina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals es informar á l’Usuari en cada cas concret.

3. Utilització del web.

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il-lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar el web i els seus serveis o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

3.2. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, malmetre les dades, programes o documents electrònics i demés que es trobin al web.

3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA CLÍNICA presta el servei, així com realitzar accions que malmetin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

3.4. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració ó en els sistemes informàtics de LA COMPANYA o de tercers.

3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotogràfíques, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis oferts en el mateix.

3.6. S’entén que l’accés o utilització del Web per part de l’usuari implica l’acceptació d’aquest Avís Legal que la CLÍNICA tingui publicat al moment de l’accés, el qual ha d’estar sempre disponible per als usuaris.

3.7. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA CLÍNICA ofereix al seu Web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apología del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

4. Accés al web.

4.1. L’accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació que disposa l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través del Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals serán considerats com a responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec.

4.4. Si per a la utilitzaci ó d’un servei al Web, l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

4.5 Modificacions Avís Legal.

La CLÍNICA es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el Web i el present Avís Legal.

5. Accés al web.

5.1. La CLÍNICA es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la pàgina Web. En qualsevol cas, La CLÍNICA estar á exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en el Web, sempre que no li siguin imputables.

5.2. La CLÍNICA no garanteix que el Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys d´us o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averíes telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a la CLÍNICA, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys d’us que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de LA CLÍNICA.

6. Limitació de Garantíes i Responsabilitats.

6.1. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web www.clinicadentalperejoan.com i dels seus continguts (textos, imágens, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a la CLÍNICA o, si escau, a terceres persones.

6.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LA CLÍNICA. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de LA CLÍNICA i de tercers.

6.3. A l’efecte del que preveu l’article 32.1 del Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, LA CLÍNICA s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest portal web amb fins comercials sense comptar amb la prèvia autorització de LA CLÍNICA.

6.4. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, totalment prohibida la seva utilització amb altres fins, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o no descompilació.

6.5. LA CLÍNICA proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas, LA CLÍNICA no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcci ódels mateixos.

7. Enllaços de Tercers.

7.1. En el cas que a la web es disposessin enllaços o hiper-vincles cap a altres llocs d’Internet, LA CLÍNICA no exercirá cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA CLÍNICA assumirá cap responsabilitat pels continguts d’algún enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantir á la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació ó continguda al capdavant dels hiper-vincles o altres llocs d’Internet.

7.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina Web enllaçada per part de LA CLÍNICA.

7.3. LA CLÍNICA tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus Web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de LA CLÍNICA.

8. Protecció de Dades Personals.

8.1. LA CLÍNICA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració o pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estàn exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola  i l’europea de Protecció de dades de caràcter personal.

8.2. L’usuari podrá proporcionar a LA CLÍNICA les seves dades personals a través del formulari que a aquest efecte apareix al web. Aquest formulari incorpora un text legal en matèria de protecci ó de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades – RGPD). De la mateixa manera, la CLÍNICA podrá obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i/o ús del web.

8.3. Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

9. Llei i jurisdicció.

Totes les qüestions que es suscitin entre LA CLÍNICA i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regeixen per les seves pròpies cláusulas i, en el que en aquells temes no previstos, d’acord amb la legislació espanyola, sotmesos expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de LA CLÍNICA.